066 709-79-71

STEM Studio

Robotech

066 709-78-71
068 193-72-66

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
у сфері позашкільної освіти
в форматі офлайн та онлайн курсів
Редакція від 01.09.2022

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ “Довжик Олена Петрівна”, що іменується надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2000720000000053294 від 09.10.2020),
будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – ЗАМОВНИК), з іншого боку, далі разом — Сторони,
керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, уклали адресований необмеженому колу фізичних осіб-відвідувачів сайту https://robotech.studio даний договір (далі — Договір), який є офіційною публічною пропозицією (офертою) ВИКОНАВЦЯ укласти з замовниками договір про надання передбачених цим Договором послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основні поняття та визначення термінів, що вживаються в Договорі:

1.1.1 Акцепт (прийняття пропозицій̈) – повне й безумовне прийняття Замовником умов, викладених в цьому Договорі шляхом оплати обраної послуги та вчинення з боку Замовника будь-якої дії, спрямованої на прийняття пропозиції укласти цей Договір або фактичне користування послугами за цим Договором.

1.1.2. Договір – є правочин у розумінні ст. 626 Цивільного кодексу України, який регулює взаємні відносини між Замовником та Виконавцем у процесі надання останнім послуг з навчання робототехніці, конструюванню і програмуванню.

1.1.3. Замовник – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір'ю, законним опікуном (представником) або інша фізична особа, що представляє інтереси "Учня", відповідно до чинного законодавства України, який буде отримувати Послуги.

1.1.4. Учень - дитина віком з 4 до 16 років, що отримує Послугу від Виконавця в порядку і на умовах цього Договору.

1.1.5. Виконавець – суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює діяльність з надання послуг з навчання робототехніки, конструюванню і програмуванню на курсах "Robotech Studio".

1.1.6. Інтернет-сторінка – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://robotech.studio та є джерелом інформування Замовника/Учня (далі – "Сайт").

1.1.7. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем та полягають в наданні послуг у сфері позашкільної освіти в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.1.8 Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Виконавця (викладена на його інтернет-сторінці https://robotech.studio), адресована необмеженому колу осіб згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.

1.2. Цей договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.3. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття усіх умов цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець пропонує та зобов'язується після акцептування цього Договору надати Замовнику Послуги із навчання робототехніки, конструювання і програмування відповідно до обраного Замовником навчального курсу і пакету Послуг.

2.2. Послуги за цим Договором надаються Учню викладачами Виконавця, шляхом проведення занять, за обраним Замовником пакетом Послуг, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.3. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем оплати вартості обраної послуги та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань або до розірвання Договору однією із Сторін.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Послуги надаються Замовникові на основі цін та тарифів, заявлених на Сайті. Вартість Послуги розраховується в залежності від обраної Замовником кількості занять – пакету Послуги.

3.2. Оплата за надання Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Вартість послуг не включає комісію банків/платіжних систем, що стягується під час здійснення платежу.

3.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг в залежності від кон'юнктури ринку.

3.5. Виконавець не може змінювати вартість послуг для конкретного Замовника у випадку, якщо той вже прийняв умови Виконавця та здійснив оплату за замовлений пакет Послуг, у встановленому цим Договором порядку.

3.6. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати в повному обсязі на відповідну кількість занять до дня початку відвідування занять Учнем.

3.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.8. Кошти, сплачені Замовником у відповідності до п. 3.1 ст. 3 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п 5.2.4 або п 5.2.5 цього Договору.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-який пакет Послуг, представлений на Сайті.

4.2. Пакет послуг складається з 4 занять, які проводяться за обраним Замовником курсом відповідно до навчальної програми.

4.3. Курс, в залежності від обраної навчальної програми, розрахований на проведення занять у кількості, що може перевищувати 4 заняття. Вся інформація про курси, навчальні програми, їх опис, терміни та строки, необхідна кількість занять тощо, розміщуються на Сайті.

4.4. У разі неможливості проведення Виконавцем занять у раніше визначені терміни, Виконавець має право перенести терміни їх проведення (відмінити без стягнення оплати за послугу), завчасно повідомивши про це Замовника шляхом здійснення сервісного дзвінка та/або оповіщенням через Telegram, Viber чи СМС повідомленням за контактними номерами телефону Замовника.

4.5. Пропущені заняття можна відпрацювати протягом двох місяців після пропуску, якщо ви не менш ніж за день до заняття повідомили про пропуск. В іншому випадку знімається повна оплата за пропущене заняття, та послуга вважається наданою.

4.6. Для відпрацювання пропущеного заняття Виконавцем буде запропановано час на вихідних (або з іншими групами в будні дні за наявності вільних місць). Якщо протягом двох місяців учень не погодиться з жодним запропанованим віріантом для відпрацювання, або не відвідає погоджене для відпрацювання заняття, то заняття вважається пройденим, а послуга отриманою.

4.7. У разі оголошення повітрянної тривоги під час заняття, вчитель з учнями йде в укриття, і перебуває там до кінця повітрянної тривоги (заняття).
  • якщо вдалось опрацювати основний матеріал заняття, то вважається, що заняття відбулось повністю (послуга вважається отриманою)
  • якщо вдалось провести не більше 20 хвилин заняття, то плата за таке заняття не стягується
  • в іншому випадку плата за заняття стягується в повному обсязі (послуга вважається отриманою), але дитина може відпрацювати це заняття згідно пункту 4.6

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. ознайомити Замовника/Учня з програмою, тривалістю онлайн-занять та іншою інформацією щодо надання Послуг;

5.1.2. організувати діяльність з навчання Учня відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту навчальної програми закладу «Robotech Studio»;

5.1.3. зберігати місце за Учнем, за умовою оплати за Послуги згідно тарифів, під час тимчасової відсутності такого Учня;

5.1.4. навчати Учня за програмою закладу «Robotech studio» із залученням кваліфікованих спеціалістів;

5.1.5. використовувати при навчанні сучасні технології й додаткові спеціальні програми.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. залишати за собою право здійснювати заміну викладачів та коригувати розклад занять;

5.2.2. не допускати до занять Учня у разі відсутності повної 100% оплати обраної Замовником послуги;

5.2.3. відрахувати Учня та припинити надання послуги при невиконанні Замовником/Учнем своїх зобов'язань та або у випадку, якщо під час надання Послуг Учнень зриває навчання, порушує дисципліну, заважає іншим дітям та викладачам;

5.2.4. на власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У такому разі Виконавець повідомляє Замовника про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець здійснює відшкодування грошових коштів, сплачених у відповідності до п. 3.1 Договору, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг.

5.2.5. припинити надання Послуг за бажанням Замовника, у разі якщо Учень з вагомих причин більше не може отримувати Послуги. У такому разі Замовник повідомляє Виконавця про припинення надання Послуг, та, у разі розірвання Договору Виконавець здійснює відшкодування грошових коштів, сплачених у відповідності до п. 3.1 Договору, за вирахуванням вартості фактично наданих Послуг.

5.3. Замовник/Учень зобов'язаний:

5.3.1. Замовник/Учень зобов'язані дотримуватись вимог Договору;

5.3.2. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість Послуг, обраних Замовником;

5.3.3. дотримуватись навчальної дисципліни під час занять.

5.4. Замовник/Учень має право:

5.4.1. вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку представників Виконавця;

5.4.2. замовляти додаткові Послуги та користуватися іншими правами відповідно до умов Договору (додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);

5.4.3. вимагати від Виконавця виконання його обов'язків за Договором;

5.4.4. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Виконавця, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

5.4.5. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

5.4.6. під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які залучені Виконавцем до надання Послуг;

5.4.7. за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Замовник зобов'язаний здійснити відповідну доплату;

5.4.8. отримувати інформацію щодо Послуг Виконавця;

5.4.9. на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог.

6. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Умови Договору можуть бути зміненими Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення Договору в новій редакції̈ на Сайті. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня з дати оприлюднення інформації̈ про ці зміни на Сайті.

6.2. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх Замовників послуг, які приєдналися до Договору, у тому числі на тих, хто приєднався до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору. Виконавець не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку, установленому цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Замовником послуг.

6.3. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку, окрім випадків, визначених у п. 5.2.3, п. 5.2.4 та п. 5.2.5 ст. 5 цього Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі звернення однієї із Сторін до іншої.

7.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів її розглянути та направити Замовнику мотивовану відповідь.

7.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори підлягають розгляду і вирішенню в судах України відповідно до матеріального і процесуального права України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», одночасно з підписанням Договору надають інформований дозвіл (інформовану згоду) одна одній на збір, обробку, використання, в тому числі передачу третім особам їх персональних даних і персональних даних фізичних осіб – співробітників та/або представників Сторін (які передаються Стороною іншій Стороні, з метою ідентифікації фізичних осіб, які уповноважені діяти від імені Сторони) та підтверджують, що ними отримані повідомлення про включення переданих Стороною персональних даних до баз персональних даних іншої Сторони Договору з метою реалізації цивільно- правових, господарських та інших відносин виключно в межах, в обсязі та з метою, необхідними для належного виконання умов Договору та законодавства України.

8.2. ЗАМОВНИК обізнаний, що послуги за цим Договором надаються в рамках Заходу публічного характеру, та підтверджує свою згоду на знімання себе та/або Учня на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку та згоду на те, що результати зйомок можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені без отримання письмової згоди ЗАМОВНИКА та/або Учня.

8.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Про настання факту випадку або непереборної сили Виконавець сповіщає Замовника через офіційний сайт закладу «Robotech studio», або через СМС розсилки.

Під випадком або непереборною силою слід розуміти обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору. Термін виконання зобов'язань за Договором може відкладатися на термін дії форс-мажорних обставин.